Trasování potrubí a kabelů

Protože inženýrské sítě bývají nejčastěji umístěné pod zemí a lidský mozek bývá zapomnětlivý, tak pokud nejsou zaměřeny digitálně, bývá zapotřebí jejich trasy z mnoha důvodů opět zaměřit. Těmito inženýrskými sítěmi se rozumí vodovodní potrubí, kanalizace, plyn, rozvod topení či různé el. nebo sdělovací kabely. Kromě inženýrských sítí je samozřejmě možné hledat i vodovodní armatury či jiné kovové předměty překryté zeminou. Důvodem k provedení trasování za účelem vyhledání trasy potrubí, kabelů či předmětů bývají nejčastěji nekvalitní či chybějící dokumentace …

Zaměření tras

Portubí s plastových materiálů musí být opatřené identifikačním vodičem.

Pro galvanické (tj. přímé) připojení trasovacího vysílače k zaměřovanému potrubí je nutné přístupné místo k tomuto připojení (tzn. šoupátkové zemní ventily, požární hydranty, vodovodní šachty, vstupy do objektů (zaměření lze provádět i za použití antény bez galvanického připojení = horší přesnost a zvýšené riziko přeskakování trasovacího signálu na jiné inženýrské sítě). Technická dokumentace je vždy velice přínosná, a to i v případě pouhého orientačního plánku. Plastové materiály – musí být opatřeny identifikačním vodičem (tzn. vodícím drátem, nejčastěji bývá používaný zemnící izolovaný měděný drát, který je natažen co nejblíže k vodovodu a kopíruje tak jeho trasu, pro možnost se k němu připojit, musí být jeho konce přístupné. Bývají tedy nejčastěji vyvedeny na povrch ve vodovodních armaturách, kde jsou stočené v jejich zemních hrníčcích, dále bývají vyvedeny v různých šachtách, vstupech do objektů, atd. Postup je potom stejný jako při galvanickém (přímém) připojení ke kovovým materiálům, avšak při neporušeném vodícím drátu je jeho vodící délka několikanásobně delší než u kovových materiálů, což je dáno jejich korozí, druhy spojů, atd.

Zaměření tras kabelů

Nejsnadněji se provádí jejich zaměření pouze přes jejich stávající elektrické napětí. Je tedy nutné, aby byly kabely pod napětím, pokud nejsou, nebo dochází k rušení z jiných zdrojů, nastupuje galvanické (přímé) připojení trasovaného kabelu k vysílači. Zde je nutná přítomnost elektrikáře, pro  garantované odpojení kabelu od elektrické sítě.

Feromagnetické zaměření

Vhodné pro: vodovodní armatury, kovové poklopy a jiné kovové předměty překryté zeminou.

Hloubka zaměření do +/- 1 m s ohledem na jejich velikost a druh zeminy ve které se měří. To bývá rychlejší a tím i levnější, čím menší je plocha ve které se hledaný předmět nachází. Problematické bývá měření v navážce s vysokým výskytem kovových částic, které způsobují více chybného kopání.

Kontakt

Petr Tlučhoř
sídlo: Praha 8
mobil.: +420 603 411 817
IČ: 64906809
e-mail: tluchorp@gmail.com