Nabídka služeb

Nabízím komplexní služby v oblasti diagnostiky inženýrských sítí, které lze rozdělit do dvou skupin podle toho, zda je cílem přesné zaměření místa ztrátového poruchového úniku, nebo vytyčení přesné trasy inženýrských sítí (vodovod, teplovod, kanalizace, plyn, kabely) Dále nabízím vyhledání skrytých vodovodních i jiných zemních uzavíracích ventilů, přípojkových kohoutů a požárních hydrantů (tzn. armatur), kovových vstupů do šachetnalezení dalších ztracených kovových předmětů, jejichž zjištění je možné do hloubky 1 metru, s ohledem na jejich velikosti a druhu zeminy, na které se měření provádí. Poslední nabízenou službou je doporučení na nejvhodnější způsoby oprav, podle typů poruch s ohledem na jejich umístění, a to u spolehlivých velkých i menších společností zabývajících se již řadu let jak stavbou nových vodovodů, tak jejich opravami po velkých i  menších haváriích.

Zaměření poruch na tlakových vodovodech / topení 

Provádí se jak venku (častější), tak i uvnitř objektů. Ve všech případech záleží na poruchové kapacitě, tlaku vody v potrubí a na materiálu ze kterého je potrubí vyrobené. Pokud je kovové, bývá přenos poruchového signálu tvořeného unikající vodou zachytitelný na více místech. Potom je možné korelační počítačové zaměření místa poruchy, které je rychlé a přesné. Pokud se jedná o umělohmotné potrubí, poruchové signály se nešíří na dostatečnou vzdálenost a provádí se elektroakustické měření přímo z terénu. To bývá delší a náročnější na povrch nad vodovodem, jeho hloubkou uložení a hlučností okolí, kde měření probíhá. Přínosem bývá pokud je poruchový signál naměřen alespoň na jednom místě. Složitější pro více rušivých vlivů bývá měření v interiérech, kde se navíc nachází velké množství nejrůznějších inženýrských sítí na malém prostoru, na kterém se jejich zvuky potom vzájemně překrývají.

Detailní rozpis služeb v oblasti:  vyhledávání poruch vodovodního potrubí a topení.

Trasování inženýrských sítí a hledání kovových předmětů

Mezi inženýrské sítě řadíme vodovody, kanalizaci, teplovody, plynovody a nerůznější typy kabelů. Pro jejich přesné zaměření je důležité jejich předepsané krytí, to znamená zachování dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými sítěmi, což bývá nejčastější problém především v příliš exponovaných místech. Potom hrozí přeskakování trasovacího signálu libovolně mezi nimi. Kromě trasování je samozřejmě možné vyhledat ztracené zemní vodovodní uzavírací ventily či jiné kovové předměty překryté zeminou. Při jejich lokalizaci je důležité, aby měřená plocha neobsahovala navážku s vysokým výskytem kovových částic, které potom způsobí více zkušebních výkopů, protože měřící přístroj mezi nimi nedělá zásadní rozdíly, kromě jejich velikosti a hloubky uložení.

Důvodem zaměření tras inženýrských sítí nejčastěji bývá nekvalitní či zcela chybějící technická dokumentace. U ztracených ovládacích uzavíracích ventilů a kovových vstupů do šachet bývá na vině jejich cílené, nebo přirozené překrytí zeminou a dalšími materiály.

Detailní rozpis služeb v oblasti: trasování.

Slovo závěrem

Na závěr je třeba si uvědomit, že cena vody celosvětově neustále stoupá a v případě pozdě zaměřené poruchy, je třeba pečlivě zvážit každou poruchovou kapacitu  s jejím následným finančním vyrovnáním za ztráty vody v daném časovém úseku. Nebo v případě špatně určeného místa havárie vodovodu, kdy je třeba počítat s náklady za zbytečný výkop s jeho následným zasypáním a úpravou terénu do původní podoby. Potom jsou obě tyto výše uvedené varianty, v současné době i několikanásobně nákladnější, než je tohle na první pohled „D R A H É“ měření

Diagnostické práce 7 dní v týdnu – 24 hodin denně.

Kontakt

Petr Tlučhoř
sídlo: Praha 8
mobil.: +420 603 411 817
IČ: 64906809
e-mail: tluchorp@gmail.com